Roreglement

Roreglement for Nivå Roklub:

§ 1 RONING

Stk. 1. Der er adgang til roning fra standerhejsning til standerstrygning.

Indtil vandtemperaturen er 10 grader og derover ros efter vinterreglementet få så vidt angår rofarvand, afstand til kysten og typen af veste, jf. § 4.

Der er mulighed for vinterroning udenfor denne periode, jf. §4.

Stk. 2. Rotider fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3. Det lokale ro-område er fra Helsingør Roklub i nord til Svanemølle Havn i syd.

Stk. 4. Roningen foregår under ledelse og tilsyn af styrmanden, hvis bestemmelser med hensyn til såvel roning som materiel skal efterkommes.

Stk. 5. Nye medlemmer, som tidligere har roet, skal forevise bevis på aflagt svømmeprøve på 300 m. overfor en af bestyrelsen bemyndiget person. Ællinger skal tilsvarende aflevere bevis på aflagt svømmeprøve inden de kan modtage instruktion på vandet.

Ethvert aktivt medlem skal kunne svømme mindst 300 meter, og som minimum hvert 2. år have aflagt svømmeprøve. Bestyrelsen kan til enhver tid forlange, at et medlem aflægger svømmeprøve, hvis der rejses tvivl om medlemmets svømmefærdigheder.

Bestyrelsen kan forlange, at et medlem aflægger kæntrings-øvelse.

Ikke frigivne roere har kun adgang til bådene under en instruktørs (træners) ledelse.

Berusede personer har ingen adgang til bådene.

Stk. 6. Et bådhold består af 1 styrmand og fuldtalligt mandskab. Klubbens coastal-båd “Chancen” anses dog for fuldtallig med 1 styrmand og 3 roere. Det er ikke tilladt at medbringe passagerer i bådene, uanset bådtype.

Stk. 7. Reservering af både skal aftales med materieludvalget.

Accepterede bådreservationer bekendtgøres ved opslag i klubhuset eller på hjemmesiden.

Bådene skal altid føre klubbens stander og tillige på langture DFfR´s splitflag. Undtaget herfra er colastelbådene.

Der må kun roes i klubbens eget materiel eller i materiel, godkendt af nationale ro-, kano- og kajakforbund.

Stk. 8. Bådene må ikke overbelastes.

Badning fra bådene er forbudt.

Sejlføring i bådene er forbudt.

Det er forbudt at anvende redningsveste som fendere.

Stk. 9. Efterladelse af både udenfor klubben skal godkendes af et bestyrelsesmedlem.

Styrmanden sætter opslag i roklubben vedr. bådens fravær med oplysning om, hvor båden ligger, og hvornår den er tilbage. Indtil båden er returneret, kan det berørte bådhold ikke deltage i daglig roning i klubben.

Efter mørkets frembrud skal bådene medbringe hvidt lys synligt horisonten rundt.

Kan det opgivne tidspunkt for forventet hjemkomst ikke overholdes, skal styrmanden sikre, at et medlem på land sørger for, at der noteres i rojournalen, at der er kontakt til bådholdet og indskrive det nye tidspunkt for forventet hjemkomst.

Ændringer af en godkendt langtur/ferietur skal omgående meddeles et bestyrelsesmedlem.

Stk.10. Gæsteroere ror på samme betingelser som klubbens egne medlemmer.

Stk.11. Enhver langtur skal godkendes af bestyrelsen og DFfR´s langtursreglement skal efterleves.

Stk.12. Scullerroning skal foregå indenfor det lokale roområde , jf. stk. 3.

§ 2 RETTIGHEDER

Stk. 1. Indstilling af en roer til frigivelse sker ved roinstruktøren (træneren), og frigivelse gives af bestyrelsen eller af denne bemyndigede personer, når alle krav til roning skønnes fuldt opfyldt.

Stk.2. Et medlem, som er frigivet og har roet 1 sæson kan, hvis bestyrelsen skønner medlemmet egnet, deltage i lokalstyrmandskursus.

Lokalstyrmænd kan lede et bådhold og har beføjelse til at træffe bestemmelser og give anvisninger m.v.

Stk. 3. Langtursstyrmandsret kan tildeles medlemmer, der har bestået et af DFfR´s godkendte langtursstyrmandkurser eller har yachtskipperret af mindst 3.grad. For at blive indstillet skal man være fyldt 18 år, være en erfaren langtursroer samt aktiv lokalstyrmand i mindst 2 sæsoner.

Stk. 4. Scullerret kan tildeles roere, der er lokalstyrmænd, og har modtaget instruktion samt aflagt kæntringsøvelse.

Stk. 5. Rorettigheder til Ællingen forudsætter lokalstyrmandsrettigheder og separat kæntringsøvelse i den type båd.

Stk. 6. Kajakret kan tildeles roere, der er lokalstyrmænd. Det kræver, at man har modtaget instruktion, har aflagt kæntringsøvelse eller kan bjærge sig selv og materiellet i land minimum 500 meter. Der skal bæres svømmevest under kajakroning.

Stk. 7. Bestyrelsen tildeler og fratager alle rettigheder.

§ 3 STYRMANDENS ANSVAR OG PLIGTER

Stk. 1. Enhver tur ledes af en styrmand, som overfor klubben har det fulde ansvar for såvel turens forløb som materiellets behandling.

Stk.2. Styrmanden har pligt til:

Før turen at indføre roernes navne og medlemsnumre, bådens navn, turens mål samt tidspunktet for start og hjemkomst i rojournalen.

At lede udbæringen af materiellet, at kontrollere at redningsveste, øsekar og bådshage er på plads i båden samt lede bådens bemanding.

Under turen har styrmanden kommandoen over holdet, og han bærer overfor klubben ansvaret for sit holds opførsel, såvel om bord som i land.

Efter turen skal styrmanden påse og er ansvarlig for, at materiellet rengøres og bringes på plads. Endvidere skal styrmanden i rojournalen indføre turens længde.

Det er styrmandens ansvar, at materiel opbevaret/efterladt jf.§1, stk.9, hurtigst muligt og senest indenfor en uge er returneret til klubben.

Stk.3. Er der på holdet mere end én styrmand, har den person,, som er indskrevet som styrmand i rojournalen, ansvaret og ledelsen af båden.

Uanset styrmanden placering i båden har denne ansvaret og ledelsen.

Stk. 4. Hvis en roer nægter at efterkomme styrmandens anvisninger, har styrmanden pligt til at indberette det skete til bestyrelsen.

En styrmand har ret til at afvise en roer, hvis styrmanden er i tvivl om den pågældendes svømmefærdigheder er tilstrækkelige til den planlagte tur. Det samme gælder for kæntringsøvelse.

Stk. 5. En skade på materiellet skal ved turens afslutning noteres på tavle ophængt i klubhuset. Samtidig orienteres materieludvalget/bestyrelsen.

Stk.6. Styrmanden har pligt til at overholde DFfR´s langtursreglement.

§ 4 VINTERRONING

Stk. 1. Vinterroning kan kun finde sted i det daglige tidsrum fra 1 time efter solopgang til 1 time før solnedgang.

Stk. 2. Roområdet for vinterroning er fra Espergærde Havn til Nivå Strandpark i syd.

Stk. 3. Udførelse af vinterroning skal ske under hensyntagen til de hermed forbundne risici, vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastighed m.v., således at der kun roes, når vejrforholdene gør det forsvarligt.

Under roning skal det tilstræbes, at båden holder så tæt afstand til land, som det efter kyst- og farvandsforholdene er muligt. Afstanden til land må ikke overstige 100 meter.

Vinterroning må kun finde sted i isfrit vand.

Stk. 4. Vinterroning må kun udøves af frigivne medlemmer, der er fyldt 15 år, og som har aflagt en 500 meter svømmeprøve inden for det sidste år, inden vinterroning påbegyndes.

Holdet skal under roning ledes af en styrmand, og holdet skal have en voksen kontaktperson i land.

Stk. 5. Vinterroning kan kun finde sted i inriggede både.
Bestyrelsen fastlægger bestemmelser for, hvilke både der må anvendes til vinterroning.

Stk. 6. Under udøvelse af vinterroning skal samtlige roere være iført en af DFfR godkendt redningsvest eller en anden Dansk Varedeklarationsnævn godkendt redningsvest.

Stk. 7. Roere, der ønsker at deltage i vinterroning, skal inden vinterroningen påbegyndes og mindst én gang om året godkendes og registreres af bestyrelsen.

Inden vinterroning påbegyndes skal roerne have modtaget instruktion om vinterroning.

§ 5 AFVIGELSER FRA REGLEMENTET

Stk. 1. Dispensation fra reglementet kan gives af bestyrelsen.

Således vedtaget af Karlebo Roklubs bestyrelse 1. marts 2001, tilrettet 17.12.2005, 26.08.2014 og 01.05.2017 af Nivå Roklubs bestyrelse.