Vedtægter

 

§ 1. NAVN OG FORMÅL

Stk. 1. Klubbens navn er Nivå Roklub med hjemsted i Fredensborg kommune. 

Stk. 2. Klubbens formål er at fremme rosporten og det sociale samvær, der er forbundet hermed, og dermed tilbyde et godt alternativ til de allerede eksisterende fritidsaktiviteter i Fredensborg kommune. 

Stk. 3. Klubbens symbol er svanen. 

Stk. 4. Klubben er tilsluttet D.F.f.R og underlagt dets love og bestemmelser. 

 

§ 2. MEDLEMSKAB 

Stk. 1. Som aktiv kan optages enhver, der er fyldt 25 år. I ungdomsafdelingen enhver i alderen 15- 25 år. 

Stk. 2. Som passiv kan optages enhver med interesse for klubben. 

 

§ 3. OPTAGELSE 

Stk. 1. Begæring og optagelse i klubben skal fremsendes skriftligt til på en særlig indmeldelsesblanket til bestyrelsen. For aktive medlemmers vedkommende må begæringen indeholde erklæring om at være i besiddelse af svømmefærdigheder efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Såfremt den pågældende er under 18 år, må der foreligge en skriftlig tilladelse fra forældre eller værge. 

Stk. 2. Ethvert nyt medlem får tilsendt et eksemplar af: klubbens love, reglement.

 

§ 4. KONTINGENT 

Stk. 1. Hvert år på generalforsamlingen fastsættes kontingentets størrelse. 

Stk.2. Kontingentet for aktive medlemmer betales helårligt forud. 

Stk. 3. Kontingentet for passive betales helårligt forud. 

 

§ 5. UDMELDELSE, OVERGANG 

Stk. 1. Udmeldelse af klubben og overgang til passivt medlemskab kan kun ske ved udløbet af en kontingentperiode. Meddelelse herom skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen. 

Kontingentperioden er den periode, som kontingentopkrævningen vedrører. Kontingentperioden fastsættes af bestyrelsen, og skal anføres på kontingentopkrævningen. 

Stk. 2. Overgang fra passivt til aktivt medlemskab kan ske til enhver tid. 

 

§ 6. RESTANCE 

Stk. 1. Medlemmer, som ikke har betalt kontingent rettidigt, får inddraget sine rettigheder i klubben. 

Stk. 2. Såfremt restancen ikke er betalt senest 3 måneder efter forfaldsdagen, slettes medlemmet. 

Stk. 3. Medlemmer, der er slettet på grund af restance, kan kun genoptages mod betaling af det skyldige beløb 

 

§ 7. RETTIGHEDER OG PLIGTER 

Stk.1. Kun aktive medlemmer har til daglig adgang til klubhus og bådhal. Passive medlemmer kan deltage i klubbens sammenkomster og fester. 

Stk. 2. Kun aktive medlemmer har ret til at benytte både og træningsredskaber, dog kan passive medlemmer samt besøgende af bestyrelsen tilstedes ret til at benytte både og træningsredskaber. 

Stk. 3. Intet medlem har ret til at benytte både og træningsredskaber før kontingent er betalt. 

Stk. 4. De nærmere regler om medlemmernes rettigheder og pligter fastsættes af bestyrelsen i et reglement, der skal være opslået i klubbens bådehus. 

 

§ 8. OVERTRÆDELSE AF KLUBBENS LOVE OG REGLEMENT 

Stk. 1. Medlemmer, der overtræder klubbens love og reglement eller gør sig skyldig i en adfærd, der krænker klubbens anseelse, kan idømmes bøder, der dog ikke må overstige årskontingentet for aktive medlemmer, samt udelukkes fra klubbens område og materiel i et nærmere angivet tidsrum. I særligt alvorlige tilfælde kan bestyrelsen ekskludere medlemmet Et ekskluderet medlem kan forlange at få spørgsmålet forelagt den førstkommende generalforsamling. Anmodning herom skal ske skriftligt senest den 15. november. 

Stk. 2. Medlemmer, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed foranlediger skade på eller tab af klubbens materiel, er erstatningspligtige. 

 

§ 9. BESTYRELSEN 

Stk. 1. Bestyrelsen består af fem medlemmer: Formand, sekretær, kasserer og to menige bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen som følger: På lige år: Sekretær, kasserer og et menigt bestyrelsesmedlem. På ulige år: Formand og et menigt bestyrelsesmedlem. Suppleanten vælges hvert år. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling ved simpel majoritet. 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. 

Stk. 2. Kun aktive medlemmer med mindst 6 måneders medlemskab kan indvælges i bestyrelsen. For at være valgbar kræves yderligere personlig myndighedsalder. 

Stk. 3. Bestyrelsesmøde afholdes, når et medlem finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

§ 10. REGNSKAB OG REVISION 

Stk. 1. Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september. 

Stk. 2. Bestyrelsen skal udfærdige budgetter samt aflægge driftsregnskab og status. Regnskabet skal være afsluttet inden 31. oktober samme år. 

Stk. 3.På den ordinære generalforsamling vælges i ulige år én revisor. På den ordinære generalforsamling vælges en revisorsuppleant for ét år ad gangen. 

Stk. 4. Revisorerne har til enhver tid adgang til klubbens bøger og beholdninger. 

Stk. 5. Revisionen skal være afsluttet inden 15. november. 

Stk. 6. Efter årsafslutningen fremlægges det reviderede regnskab, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og påtegnet af revisorerne på den ordinære generalforsamling. 

 

§ 11. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Stk.1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i december. Bestyrelsen udsender indkaldelse med mindst 8 dages varsel . Indkaldelsen er vedlagt dagsorden og det reviderede regnskab. 

Stk. 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: a. Valg af dirigent b. Aflæggelse af beretning c. Forelæggelse af det reviderede regnskab d. Fastlæggelse af kontingent m.m. e. Indkomne forslag f. Valg af bestyrelse g. Valg af revisorer i. Eventuelt 

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må tilsendes bestyrelsen skriftligt senest 15. november. 

 

§ 12. GENERALFORSAMLINGENS BEFØJELSER 

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. 

Stk. 2. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. 

Stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når 1/6 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Stemmeafgivelsen kræver personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen. 

Stk. 4. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er aktive medlemmer med mindst 2 måneders medlemskab. 

Stk.5. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt blot ét stemmeberettiget medlem kræver det. 

Stk. 6. Vedtagelser kræver simpelt stemmeflertal. Dog kræver ændring af klubbens love, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. 

 

§ 13. SÆRLIGE BESTEMMELSER 

Stk. 1. Beslutning om klubbens ophør kræver, at der på en generalforsamling, hvor 2/3 af klubbens medlemmer er tilstede, er 2/3 flertal herfor. Ved beslutning om klubbens ophør tilfalder klubbens eventuelle formue D.F.f.R. 

Stk. 2. Bliver der ikke valgt en ny bestyrelse på den ordinære generalforsamling, er den afgåede bestyrelse pligtig til at fungere, indtil en ekstraordinær generalforsamling er afholdt senest 1 måned derefter. 

 

§ 14. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af forhandlingstemaet. 

Stk. 2. Bestyrelsen har pligt til senest 14 dage efter modtagelsen at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden og med det i § 11, stk. 1, nævnte varsel. 

 

§ 15. TEGNINGSRET 

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden eller i dennes fravær af sekretæren. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubbens af formanden, sekretæren og kassereren i forening. Bestyrelsen kan meddele kassereren almindelig bankfuldmagt alene eller i forening med et andet bestyrelsesmedlem. 

 

§ 16. KLUBBENS BØGER 

Stk. 1. Klubben fører følgende bøger: Kassebog, mødereferat, medlemsfortegnelse og rojournal. 

Således vedtaget på Karlebo Roklubs generalforsamling den 11. marts 1981 og revideret på klubbens ekstraordinære generalforsamling den 8. maj 2002, generalforsamling den 3. december 2002, ekstraordinær generalforsamling 1. april 2003, generalforsamling 2. december 2004. Tilrettet efter beslutning om navneændring til Nivå Roklub på ordinær generalforsamling 15. december 2005. Revideret på generalforsamling den 3. december 2009, 3. december 2013, 2. december 2014, 11.december 2018.